Про факультет

Феномен сучасної економічної людини передбачає високий рівень соціально-економічної, громадянської, особистісно-моральної культури і свідомості, що означає необхідність високого рівня економічної освіти і виховання в суспільстві, де забезпечуються ключові основи для формування фахівця новітньої формації. Саме така кваліфікована робота здійснюється на базі факультету економіки та менеджменту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Перший економічний факультет – факультет управління та бізнесу у виробництві, створений у 1995 році. На факультеті  провадилась підготовка фахівців спеціальності «Менеджмент у виробничій сфері». З моменту заснування факультет очолював кандидат технічних наук, доцент Оксентюк Андрій Олександрович.

У кінці 2007 року факультет реорганізували і на його основі утворили два факультети: факультет управління та бізнесу у виробництві (декан – к.т.н., доц. Оксентюк Андрій Олександрович) та факультет економіки і підприємницької діяльності (декан – д.е.н., проф. Козюк Віктор Валерійович).

У березні 2010 року деканом факультету управління та бізнесу у виробництві призначено кандидата економічних наук, професора Федоровича Романа Володимировича. З січня 2011 року факультет очолив кандидат економічних наук, доцент Дудкін Павло Дмитрович.

У липні 2008 року повноваження декана факультету економіки і підприємницької діяльності покладено на кандидата економічних наук, доцента Ціх Галину Володимирівну.

1 березня 2016 року, в результаті реорганізації факультетів ТНТУ, було створено факультет економіки та менеджменту. Деканом факультету обрано кандидата економічних наук, доцента, академіка Академії економічних наук України Ціх Галину Володимирівну, яка здійснює керівництво факультетом до сьогодні.

Освітня діяльність факультету передбачає підготовку фахівців освітніх рівнів «Бакалавр» і «Магістр» з наступних спеціальностей: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 051 «Економіка», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 Туризм, 281 «Публічне управління та адміністрування».

Підготовку майбутніх фахівців забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад факультету – 94 особи, у т.ч. 21 докторів наук, професорів, 61 кандидатів наук, доцентів, 14 старших викладачів, асистентів.

На факультеті навчається близько 1 тис. студентів, з них 170 магістрів. Вищу освіту на факультеті здобувають  також  іноземні громадяни.

Навчання здійснюється за сучасними освітніми програмами на основі інноваційних підходів та методів навчання. Кафедрами факультету здійснюється підготовка аспірантів за наступними спеціальностями: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент».

Факультет економіки та менеджменту є активним осередком науково-дослідницької діяльності, постійно розвиває свій кадровий потенціал та виступає ініціатором наукових дискусій та розробки інноваційних проектів. Забезпечення наукового осередку кваліфікованими кадрами відбувається і завдяки cпеціалізованій вченій раді Д 58.052.05 із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».